Imparte.ro Imparte.ro
Email:
Parola:
 

Model contract de donatie in bani

 

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ............................................(numele si prenumele) cu domiciliul in ...................................., (localitatea) str. ................................. nr. ......., bloc ......, scara ......., etaj ......., apartament ......, judetul/ sectorul ..............................., nascut(a) la data de ..........................., in ................................, judetul/ sectorul ..................., (ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui ....................................... si al (a) ......................................, avand actul de identitate seria ........... nr. ..................... eliberat de ............................................ la data de ...................................., codul numeric personal .............................................., in calitate de donator si

1.2. .......................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in ....................................., (localitatea) str. .................................. nr. ......., bloc ......, scara ......., etaj ......., apartament ......, judetul/ sectorul ........................., nascut(a) la data de ............................., (ziua, luna, anul) in ...............................,(localitatea) judetul/ sectorul ....................., fiul (fiica) lui (a) ...................................... si al ......................................, avand actul de identitate seria ........... nr. ..................... eliberat de ............................................ la data de ...................................., codul numeric personal .............................................., in calitate de donatar
sau

1.2. Asociatia/ Fundatia/ Uniunea/ Federatia .................................................................. cu sediul in .................................., (localitatea) str. ................................... nr. ........., bloc .........., scara ........., etaj ......., apartament ........., judetul/ sectorul ................................., inscrisa la ................................. in registrul .......................................... sub nr. ............................., pe baza certificatului de inscriere nr. .......................... din ........................, avand contul nr. ............................. deschis la ........................................., telefon ......................., fax ..........................., reprezentata de ................................................., cu functia de ......................................., in calitate de donatar au convenit sa incheie prezentul
contract  de donatie cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Eu, ........................................, in calitate de donator, donez donatarului urmatoarele bunuri:

..................................................................................................................................................................................................................


Bunurile donate au fost dobandite de mine, donatorul,

astfel:................................................... ......................................................................................................... si le evaluez la suma de ................................ lei, exclusiv


in scopul stabilirii taxei de timbru.

Eu, donatorul, declar ca bunurile de mai sus au fost predate in folosinta donatarului la data de ............................, astfel cum rezulta din inscrisul sub semnatura privata incheiat cu donatarul.

2.2. Eu, .................................., donatarul, declar ca primesc cu recunostinta donatia facuta de donator privind bunurile mentionate si descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat in folosinta la data de ................ pe baza inscrisului sub semnatura privata, mentionat mai sus.

3. CLAUZE FINALE

3.1. Prezentul
contract  a fost redactat intr-un numar de .............. exemplare la Biroului Notarului Public ....................... .

3.2. S-au eliberat partilor ...................... exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.

              DONATOR                                                                         DONATAR

 Continutul website-ului Imparte.ro poate fi preluat, prelucrat si redistribuit, pe alte cai decat cele puse la dispozitie in mod public, numai cu acordul Administratorului site-ului. Pentru solicitari in acest sens va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail admin@imparte.ro.

 
Soleil Roi Charity Gazduire.ro - Gazduire web, inregistrare domenii, VPS