Imparte.ro Imparte.ro
Email:
Parola:
 
Raporteaza eveniment
Ofiteri Eveniment
iulia1970 (leader)
Detalii Eveniment
Invitati
Fotografii
 
Informatii Eveniment
Nume Eveniment ABANDONUL SCOLAR CA PROBLEMA SOCIALA
Descriere Eveniment Cauzele abandonului scolar
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi, pe de altă parte, despre „inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-culturali)”.
Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de modul cum se aplică diferenţiat principiul dezvoltării. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe imediate, dar şi de durată.
Cauze ce ţin de condiţia socio - economică
a) situaţia materială - De cele mai multe ori principalul motiv al abandonului şcolar este sărăcia. Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă.
b) relatiile în familie - Mulţi dintre copii sunt victime nu doar ale sărăciei, ci şi ale abuzurilor de tot felul : bătăi, exploatare fizică prin punere la munci grele sau trimiterea la cerşit sau furat.
Studiu de caz
Gurăndeanu Ionela Andreea
Andreea are 11 ani si este elevă în clasa a IV-a, la Scoala din Corlătesti, Prahova
La vârsta de 4 ani a fost sechestrată si devenea victima unui obsedat sexual, dacă nu-si facea aparitia fratele ei.
Părintii au părăsit-o încă din scutece si a crescut-o bunica din partea mamei. Această bunică, bine peste 70 ani, o loveste si nu o lasă să meargă la scoală, a spus că s-a chinuit cu ea pentru a-i fi ei de folos.
Este un copil cu un fond foarte bun în ciuda vicisitudinilor vietii. Doreste să meargă la scoală, ar vrea să învete să scrie si să citească, dar conditiile si bunica nu-i permit.
Trăieste în conditii jalnice.
Scopul si obiectivele programului
De ce este necesără o educatie?
Acesti copii vor ajunge să fie dependenti sociali si nu vor putea fi productivi, neintegrarea lor într-un mediu educational va duce la neadaptare socială.
Anumite persoane îsi pot dona timpul să vorbească în fata copiilor din proprie experientă (cum i-a ajutat pe ei educatia să se realizeze etc).
Scopul acestui proiect este de a diminua rata fenomenului de abandon scolar si de a încuraja copii si tinerii defavorizati de a-si continua studiile, pentru a-i ajuta să se realizeze pe plan profesional si apoi pe plan financiar, prin construirea sau închirierea unei clădiri pentru after school, consiliere psihopedagogică.
Obiective:
- asigurarea resurselor necesare îmbunătăţirii metodelor de învătare ( asigurarea de fonduri pentru rechizite si calculatoare );
Tipuri de intervenţii:
Metode posibile de intervenţie în rezolvarea, diminuarea problemei abandonului şcolar:
- crearea “ after school”de care să poată beneficia elevii ai căror părinţi nu acorda atenţia necesară timpului alocat pentru efectuarea temelor şi petrecerea timpului liber cu copii ;
- conturarea unei personalităţi independente şi responsabile a copilului prin implicarea sa în activităţi educative de grup care să îi stimuleze abilităţile : sociale, emoţionale şi cognitive ;
- asigurarea de meditaţii gratuite la obiectele şcolare de bază pentru elevii care întâmpină dificultăţi.

Concluzii
Abandonul şcolar este o problemă socială care se afla sub incidenţa unor factori de natură: individuală, familială şi socială. Astfel încât pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul, cât şi cu familia şi cadrele didactice. Trebuie deci pornită o campanie de informare şi responsabilizare e repezentanţilor legali ai copiilor privind riscul la care se supun în cazul în care copilul nu frecventează şcoala, cât şi informarea cu privire la necesitatea asigurării unei baze educative care va avea efecte atât pe termen scurt, mediu cât şi lung. Gândindu-ne pe termen lung nefrecventarea cursurilor şcolare la timp poate avea repercursiuni în ceea ce priveşte asigurarea unei meserii şi a unei stabilităţi economice şi sociale.
Timpul liber, capital valoros în dezvoltarea copilului.
,,Nu te odihneşti pentru ceea ce ai făcut, ci pentru ceea ce vei face…”
Nicolae Iorga

ARGUMENT

Programul “AFTER SCHOOL” pentru copii defavorizati si nu numai este un serviciu adus comunităţii.
Proiectul nostru oferă copiilor servicii de îngrijire după terminarea orelor de şcoală, programe educative, asistenţă sociopedagogică, temele date pentru acasă şi activităţi recreative .
Activitatea noastră va fi un adaos educaţional. De aceste servicii beneficiază copiii defavorizati si copiii proveniţi din familii ce nu au în grija cui să lase copiii după terminarea programului zilnic şcolar şi pe perioada vacanţelor, care vor pentru copiii lor o alternativă de a fi supravegheaţi de personal cu pregătire specială, într-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă dar şi cu vârste diferite , etc.
Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Şcoala după şcoală” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin:
►Procesul de învăţare prin joc;
►Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
►Organizarea adecvată a ambientului educativ;
►Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare.
Principalele activităţi :
- servicii de îngrijire a copilului (hrănire, securitate) ;
- servicii alternative de educaţie prin asigurarea continuităţii educaţiei formale
(efectuarea temelor pentru acasă) ;
- activităţi recreative ;
Etapele implementării proiectului :
- Inchirierea unei locatii
- Stabilirea echipei de lucru şi a atribuţiilor fiecărui membru al echipei;
- Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor ;
- Informarea personalului din instituţie privind scopul proiectului;
- Informarea comunităţii asupra noilor servicii create ;
- Selectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura
activitatea profesională în cadrul serviciilor alternative nou create;
- Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru;
- Evaluarea cererilor şi selectarea beneficiarilor conform criteriilor prevăzute ;
- Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul centrului ,,Şcoala după şcoală’’ ;
- Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris;
- Evaluarea periodică a serviciului înfiinţat prin prisma rezultatelor obţinute;
Programul ,,After School’’, ca serviciu de prevenire a neglijarii copilului şi asigurarea continuării educaţiei formale are un caracter preponderent educativ .
Obiectiv general:
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta Programului ,, After School’’ ce va găzdui copiii după orele de curs, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.
Obiective specifice
- Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care
să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.
- Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
- Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ;
- Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest
tip de mediu.
- Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai
bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor.
- Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în
comunitate;
- Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat
în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecerea timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea;
- Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului din familia
prea ocupată;
- Micşorarea factorilor generatori de situaţii de risc;
- Optimizarea psihocomportamentală a copilului, prin folosirea activităţilor de
grup şi a unor metode art-terapeutice.
- Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a
comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Nevoi prioritare
►Acodarea de soluţii alternative de petrecere a timpului liber, evitarea neglijării copilului .
Rezultă nevoia stringentă de dezvoltare a unor servicii alternative de protecţie şi educaţie (de tipul programului after school).
►Diversificarea modalităţilor de intervenţie pentru evitarea neglijării a problemelor de tipul neadaptării şi eşecului şcolar.
Se identifică :
Nevoia de a dezvolta şi diversifica serviciile de tipul celor asigurate în cadrul programului after school, servicii pedagogice, suportive, de îngrijire.
Nevoia de a creşte accesibilatea serviciilor de către beneficiari.
Nevoia de a atrage resursa umană specializată în domeniul asistării copilului.
Nevoia de a informa şi sensibiliza comunitatea în vederea eliminării prejudecăţilor cu privire la legătura dintre modalitatea petrecerii timpului şi comportamentul copilului.
Activităţile educative realizate sub coordonarea cadrelor specializate constau în :
- integrarea copilului în programul zilnic,
- ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,
- organizarea stării de veghe, oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare
vârstei,
- facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,
- dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă,
- supravegherea stării de sănătate,
- administrarea hranei, respectarea pe cât posibil a unor preferinţe pentru
alimente şi jucării, realizarea igienei personale.
1. Educaţia motrică, intelectuală şi socioafectivă a copilului se va realiza prin :
- dezvoltarea motricităţii generale prin mers şi alergare ;
- dezvoltarea senzorialităţii (văz, auz, tact) şi a capacităţii perceptive ;
- dezvoltarea inteligenţei senzorio-motrice, a capacităţii de înţelegere,
- dezvoltarea capacităţii de comunicare prin stimularea limbajului activ,
- formarea şi lărgirea orizontului cognitiv, dezvoltarea conduitei de explorare a mediului înconjurător,
- formarea conduitei de joc individual şi colectiv,
- socializarea afectivităţii,
- formarea deprinderilor igienice şi de autoservire.
Toate aceste activităţi se vor desfăşura într-o ambianţă plăcută.
Activităţile ludice reprezintă un element de sprijin în educaţie, multe deprinderi şi cunoştinţe fiind dobândite prin joc, iar valorificarea acestui instrument informativ-formativ presupune atribuirea unui conţinut cu finalităţi de dezvoltare a potenţialului de cunoaştere afectiv şi volitiv al personalităţii, având astfel un incontestabil rol terapeutic.
Activităţile de terapie ocupaţională se vor desfăşura individual sau în grup sub îndrumarea personalului specializat utilizând dotările din sala de clasă (jucării, jocuri), obiectivul terapiei ocupaţionale fiind pregătirea progresivă şi raţională a copilului pentru activităţile cotidiene cu grad cât mai mare de independenţă.
2. Activităţile de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au caracter permanent şi sunt desfăşurate de personal, pe cat posibil, cu implicarea activă a copiilor în funcţie de vârstă.
3. Menţinerea legăturilor dintre beneficiari se realizează prin desfăşurarea proiectului de parteneriat între părinţi şi Asociatia O PARTE DIN RAI.
4. Evaluarea periodică a copiilor se va realiza în echipa pluridisciplinară şi îndeplineşte următoarele funcţii :
►De constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu serviciul, cu faza iniţială;
►De informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătura cu toate aspectele activităţilor desfăşurate ;
►De prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile), prin stabilirea şi activarea de alternative în rezolvarea unor probleme ;
►De stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, corectarea comportamentului ;
►De reglare prin utilizarea feed-back-ului;
5. Activitatea de coordonare, monitorizare şi contabilitate-administrativă asigură :
►Funcţionarea în condiţii normale a Programului « After School »
►Coordonarea personalului angajat şi a colaboratorilor ;
►Promovarea imaginii serviciului alternativ creat în exterior, sensibilizarea opiniei publice, atragerea de sponsori şi parteneri, informarea comunităţii, promovarea bunelor practici în vederea producerii efectului de multiplicare ;
►Administrarea bunurilor imobile şi mobile
Programul doreşte să creeze activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copii stabilind un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţi;
►Stimularea curiozitatii, imaginatiei si spontaneitatii.
►Consilierea părinţilor cu scopul de a-i învăţa să-şi înţeleagă copiii, nevoile lor,
petrecându-şi în mod constructiv timpul împreună ;
În paralel există posibilitatea desfăşurării unor cursuri de dans de societate, calculator, pictură (în funcţie de cerere şi posibilităţi).
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comportament verbal);
►Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
►Maniera de relaţionare (opoziţie, spontaneitate, formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);
►Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;
►Acţiuni şi mişcări necontrolate (agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);
►Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului;
►Comentarii şi răspunsuri la întrebările dirijate;
►Metode spontane de lucru (cum procedează în manipularea obiectelor sau în găsirea de soluţii);
Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect.
Proiectul nostru îşi propune :
- Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.
- Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea (participarea) şcolară.
- Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar.
- Cointeresarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării relaţiei intrafamiliale (copii-adulţi).
- Activitatea de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor şcolare.
- Activităţi recreative de socializare, de petrecere a timpului (excursii, drumeţii, vizite, la obiective turistice).
- Facilitarea integrării şcolii în comunitate şi medierea relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor prea ocupate sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor.
- Acest serviciu va fi unul integrat modern şi competitiv crescând astfel valoarea actului educaţional.
- Crează activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare.
- Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
- Vom învăţa copiii să-şi gestioneze singuri un mic buget propriu, precum şi gestionarea timpului liber.
►Membrii echipei de implementare vor întocmi documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare, în conformitate cu prevederile legale.
►Obţinerea unei săli de clasă dotată corespunzător (mobilată cu pupitre, scaune, catedră, dulapuri).
►Mediatizarea serviciilor oferite în cadrul şcolii prin elaborarea şi distribuirea unor materiale vizuale atractive (pliante, afişe, broşuri decriptive), reuniuni cu părinţii şi profesorii, precum şi prin cooptarea mass-mediei.
►Recrutarea şi pregătirea personalului care va lucra în cadrul programului « Şcoala după Şcoală »
Criterii de selecţie:
- Capacitate organizatorică
- Capacitate decizională
- Asumare de responsabilităţi
- Iniţiativă, umor, discreţie
- Dorinţa de perfecţionare continuă
- Aptitudini de comunicare interpersonală
- Deschidere pentru alternative educaţionale
- Loialitate faţă de angajator ;
- Cunoştinţe în domeniul gospodăriei, tehnicii, manipulării banilor, şi al acordării primului ajutor ;
- Disponibilităţi şi experienţă de comunicare (inclusiv non-verbală) în relaţiile cu copiii;
- Studii medii/studii de specialitate
- Modul de relaţionare cu superiorii, cu colegii, cu alte instituţii/organisme şi modul de relaţionare cu copiii
- Se vor întocmi fişele postului pentru personal plecând de la schema:
- Caracteristici generale ale postului – caracteristici specifice ale postului ;
- Calificări necesare – sarcini principale – gradul postului (se vor adauga criteriile de performanţă).
http://abandon-scolar.blogspot.ro/
Data/Ora Eveniment 6-Jan-2013 12:37 to 31-Dec-2013 13:37
Organizator O PARTE DIN RAI
Locatie Prahova
Tip Eveniment General

Continutul website-ului Imparte.ro poate fi preluat, prelucrat si redistribuit, pe alte cai decat cele puse la dispozitie in mod public, numai cu acordul Administratorului site-ului. Pentru solicitari in acest sens va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail admin@imparte.ro.

 
Soleil Roi Charity Gazduire.ro - Gazduire web, inregistrare domenii, VPS