Like pentru a fi la curent cu toate faptele bune de pe imparte.ro

ASOCIATIA PRO-FUNDU RACACIUNI

Evenimente (0)
Campanii (0)
Comunicate de presa (0)
Articole (0)
Activitati de voluntariat (0)

 

Administrator pagina:
Proracaciuni

Data inregistrare:
mai mult de 1 an in urma
imparte.ro pe twitter imparte.ro pe facebook
Datele de contact ale fundatiei
 
Judet:
Bacau
Adresa:
Racaciuni
E-mail:
proracaciuni@gmail.com

 

Informatii despre fundatie

 

Descrierea fundatiei

 
ASOCTATIET PRO-FUNDU RACACTUNT

Cap.I. - Generalitifi. Art.l. Se constituie in conformitate cu legislafia rom6.n5. privind asocialiile qi fundaliile qi potrivit prezentului Statut, Asocialia Pro-Fundu RS.cdciuni men(ionat5. in continuare sub forma scurtd a denumirii oficiale : A.P.F.R. Art.2. A.P.F.R. este persoanS. juridicd romdnS. de drept privat cu scop nepatrimonial, independentd, cu beneficiu public.

Art.s. A.P.F.R. se constituie pe o perioadd de timp nedeterminatd. Ar.7. A.P.F.R. poate deschide filiale qi in alte localitdfi sau jude{e din tard sau str6inS.tate; poate stabilii legituri de colaborare cu organizalii similare sau poate intra in uniuni sau federafii, cu alte persoane juridice sau fizice din {ard gi strdinatate, pentru indeplinirea scopului propus.

Cap.II. - Scopul gi obiectivele Asociafiei. Art.8. Membrii A.P.F.R. doresc sd se asocieze gi isi propune ca scop promovarea, sprijinirea, realizarea qi coordonarea de activitdfi care s5. contribuie la dutroltare, din punct de vedere tradifional, economic, social, educafional, cultural, ecologic, turistic, respectiv promovarea gi apdrarea drepturilor Ei libertdfilor omului, in principal a libertSlii conqtiinfei qi a dreptului la libera exprimare.

 

Comentarii:

Intra in cont si fii primul care posteaza un comentariu.

 


Doneaza obiecte

Are nevoie de: materiale constructii, alimente, haine, mobilier

 

Evenimente comunitate: